Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Bevægdig60+

Opdateret den 02.06.2022

 

Dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun person[1]oplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Bevægdig60+ er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Medlemsoplysninger
  1. Almindelige kontaktoplysninger herunder navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

BevægDig60+ behandler dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. BevægDig60+s behandling af dine oplysninger sker således på baggrund af samtykke, når du bliver medlem i foreningen.

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålet med behandling:

 • Kontingent opkrævning
 • Planlægning, gennemførsel og opfølgning på foreningens idræts-, sociale og øvrige aktiviteter.
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Administration af din relation til os.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af foreningen. Vi opbevarer dog oplysninger på medlemmer til statistik og lignende brug, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i BevægDig60+s behandling af dine oplysninger. Du har efter artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod BevægDig60+s behandling af dine oplysninger.

Du har følgende rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine per[1]sonoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre i denne privatlivspolitik fra tid til an[1]den. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.