Vedtægter

Vedtægter for BevægDig60+

§1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er BevægDig60+. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. Foreningen er stiftet den 27. maj 2021.

§2 Foreningens formål
Foreningens formål er gennem idræt og socialt samvær at bevare sundhed, skabe trivsel og glæde ved fælles aktiviteter, der tilgodeser behov og interesser fortrinsvis for kommunens ældre borgere over 60 år. Foreningen ønsker at markere sig stærkt i lokalområdet på Frederiksberg, med tæt
samarbejde med relevante aktører på Frederiksberg, som har som formål at tilgodese målgruppen 60+.

§3 Medlemskab af organisationer
Stk. 1. Foreningen kan tilslutte sig relevante forbund og organisationer, som bestyrelsen finder det relevant for foreningens virke.

§4 Optagelse af medlemmer
Stk. 1. Som medlem af foreningen kan optages enhver, der har modtaget og accepteret Foreningens vedtægter, og melder sig ind via klubbens indmeldingssystem.
Stk. 2. Optagelse er gyldig, når kontingentet er indbetalt til foreningen.
Stk. 3. Ved særlige tilfælde kan foreningen optage medlemmer til nedsat kontingent, fx hvis pågældende er økonomisk svagt stillet. Tilladelse til nedsat kontingent kan gives af bestyrelsen.

§5 Kontingent
Stk. 1. Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen.
Stk. 2. Kontingentet opkræves forud for én sæson ad gangen – januar til maj og september til december – og er bindende for hele sæsonen.

§6 Udmeldelse – eksklusion
Stk. 1. Til gyldig udmeldelse i løbet af sæsonen kræves, at den sker skriftligt til foreningen med 14 dages varsel.
Stk. 2. Er et medlem i kontingentrestance ud over den af bestyrelsen fastsatte frist, som skal være medlemmet skriftligt bekendt, kan vedkommende slettes fra medlemslisten uden forudgående
meddelelse.
Stk. 3. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.
Stk. 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Medlemmer kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstekommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsorden. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§7 Ordinær generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel skriftligt på mail og på foreningens hjemmeside.
Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden
skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag deles med medlemmerne på hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4. Alle medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage, har stemmeret. Der kan udelukkende stemmes ved personligt fremmøde.
Stk. 5. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion §6,
vedtægtsændringer §13 og foreningens ophør §13. ”Blanke” stemmer (hverken for eller imod)
tæller altid som gyldig afgivet stemme. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot ét medlem ønsker det.
Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Godkendelse af dagsorden.
4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.
5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for der indeværende år.
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
7. Valg af formand på lige år.
8. Valg af næstformand på ulige år.
9. Valg af kasserer på ulige år.
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
11. Valg af revisor.
12. Valg af en revisorsuppleant.
13. Eventuelt.
Stk. 7. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for to år. Suppleanter for ét år. Suppleanter der indtræder i en valgperiode, er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.
Stk. 8. Dirigenten underskriver referatet.

§8 Bestyrelsen – valg
Stk. 1. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Stk. 2. Formand og kasserer skal være juridisk myndige.
Stk. 3. Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer.
Stk. 3.1. I foreningens to første leveår, dvs. i 2021/22 og 2022/23, vil FIU have en repræsentant i bestyrelsen, som indgår på lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer. Denne repræsentant udpeges af FIUs direktør.
Stk. 4. Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden
have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg.
Stk. 5. Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg.
Stk. 6. Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden.
Stk. 7. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, men mindst 3 gange årligt. Bestyrelsesmøder indkaldes med 2 ugers varsel via mail.

§9 Tegningsret
Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden eller kassereren.
Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

§10 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt, indeholdende motiveret dagsorden, ønsker dette.
Stk. 2. Generalforsamling afholdes senest en måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen. Indkaldelse, som til ordinær generalforsamling jf §7. Dagsorden skal altid indeholde de punkter, der ønskes behandlet.

§11 Regnskab
Foreningens regnskab følger kalenderåret, dvs. fra 1. januar til 31. december. Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisorerne, forelægges den ordinære generalforsamling og skal være tilgængeligt for medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Revision af regnskabet finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Revisor kan til enhver tid få adgang til regnskabet og det endelige regnskab skal afleveres fra kasserer til revisor senest en måned før generalforsamlingen.

§12 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, såfremt dette er påført dagsorden, og angivne tidsfrister er overholdt. Forslaget er vedtaget, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for
forslaget.

§13 Foreningens opløsning
Stk.1. Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 2. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Hvis over halvdelen, men ikke ¾ af de stemmeberettigede, stemmer for en nedlæggelse af foreningen, indkaldes til en ny ekstra ordinær generalforsamling, fra 4 til 8 uger efter, hvor simpelt
stemmeflertal afgør spørgsmålet.
Stk. 3. Opløsningen skal herefter bekræftes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Stk. 4. Ved foreningens ophør overgår foreningens midler til Frederiksberg Idræt (FIU), målrettet aktiviteter for seniorer.

Foreningen er stiftet den 27. maj 2021
Vedtægterne er sidst revideret den 27. maj 2021