Referat af generalforsamling i Bevægdig60+ den 18/3 2024

Punkt 1: Valg af dirigent. Ulla blev valgt til Dirigent.

Punkt 2: Valg af referent. Merete blev valgt til referent.

Punkt 3: Godkendelse af dagsorden. Indkaldelse til generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Punkt 4: Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse: Winnie fremlagde årsberetning, fortalte blandt andet om de ekstra arrangementer, vi har haft i foreningen med stort fremmøde, og om at vi har måttet nedlægge vores boldhold da der ikke var nok tilmeldte.
Årsberetningen blev godkendt.

Punkt 5: Forelæggelse af regnskab for det forløbne år. Merete forelagde regnskabet som
blev godkendt. Det er til orientering vedhæftet indkaldelse til generalforsamlingen.

Punkt 6: Indkomne forslag: Ingen

Punkt 7: Valg af formand på lige år: Winnie vil gerne fortsætte og blev genvalgt.

Punkt 8: Valg af næstformand på ulige år. Så Ulla er ikke på valg i år..

Punkt 9: Valg af kasserer på ulige år. Så Merete er ikke på valg i år.

Punkt 10: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: Kate og Birgitte vil begge gerne fortsætte og de blev begge genvalgt.

Punkt 11: Valg af revisor. Pia vil gerne fortsætte og blev genvalgt.

Punkt 12: Valg af revisor suppleant: Merethe Laxager blev valgt til revisorsuppleant.

Punkt 13: Eventuelt. Stor tak for frivillig indsats til Charlotte og Susan.
Snak om at det ville være dejligt med flere arrangementer i foreningen, mange vil gerne det sociale, måske nedsætte et udvalg som kan stå for dette. Det arbejder vi videre med. Snak om eventuelle gaver ved sæsonafslutning til instruktører, det vil også fremover hvis
det er aktuelt foregå ved simpel indsamling, det er ikke noget bestyrelsen involverer sig i.

Tak for god ro og orden og en hyggelig generalforsamling.
Mvh Merete og bestyrelse

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *