Referat af ordinær generalforsamling i BevægDig60+

Mandag den 27. marts 2023 kl. 11.15 i
opholdsrummet på Bernhard Bangs Alle 27.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen indstiller Tine Damm Timing som dirigent. Det blev vedtaget.
Dirigenten konkluderet at generalforsamlingen er gyldig i følgende foreningens vedtægter.
Dirigenten påpeget at man kan er stemmeberettiget hvis man har været medlem i mindst 30 dage og er til stede.

2. Valg af referent.
Bestyrelsen indstiller Teis Nielsen som referat. Det blev vedtaget.

3. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt

4. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning til godkendelse.

Siden vores sidste generalforsamling den 21. marts 2022 er vi vokset i medlemmer og nye hold.
Vi har udvidet med 2 hold
Mandag kl. 09.00-10.00 Cirkeltræning
Onsdag kl. 10.00-11.00 Cirkeltræning
Vi er på nuværende tidspunkt 80 medlemmer hvoraf 24 går på 2 eller flere hold.

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder
Vi har haft afholde sommer afslutning med jordbærtærter
Vi har haft afholde juleafslutning med æbleskiver og diverse tilbehør.
Vi har deltage i 3 arrangementer i Spring for Livet
I kedelhallerne hvor Maria introduceret et Cirkeltræningshold.
I KUBEN hvor bestyrelsen var i dialog med andre 60+ foreninger på Frederiksberg

Hos FIU hvor bestyrelsen blev informeret om bestyrelsesarbejdet fra andre 60+ FORENINGER på Frederiksberg
Vi har afholde et bestyrelsesseminar med deltagelse fra DAI, hvor vi har fået udarbejdet et årshjul, hvor alle vores medlemmer kan se hvad der sker i Bevægdig60+ samt en opgavefordeling bestyrelsesmedlemmerne imellem.

Vores sidste tiltag starter op på onsdag, hvor alle vores medlemmer er velkommen til gratis prøvetime med bolden i centrum.
Sidst men ikke mindst arbejder vi at oprette endnu en yoga holde om manden med Marlene som instruktør i tidsrummet 11.00-12.00.
Vi har stadig vores folder, men vores primære annoncering sker via Motivo.

Vi er i gang med en overtagelsesforretning fra FIU som trækker sig langsom ud og vi derefter skal overtage hele bestyrelsesarbejdet selvstændig. Vi vil dog altid kunne trække på konsulenterne i FIU.
Der var spørgsmål om medlemmer havde fortrinsret til at tilmelde sig den nye sæson. Dette kunne bestyrelsen bekræfte at medlemmerne har.
Beretningen blev godkendt uden indvendinger.

5. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for der indeværende år.
Kassereren, Merete Wrangel havde uddelegeret fremlæggelsen til Tine, som fremlagde foreningens regnskab for 2022 og budget for 2023.
Der var følgende uddybelser til tallene:
Foreningen var nødt til at nedlægge bordtennis, hvorfor kontingentindtægterne har været lavere end forventet. Dette er også årsagen til at udgifterne til instruktørlønninger er lavere.
I 2022 har vi fået tilskud fra kommunen til 65+ medlemmer på Frederiksberg. Den ordning har kommunen nedlagt til 2023 grundet besparelser.
Regnskabet blev godkendt, uden yderligere bemærkninger

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag

7. Valg af formand på lige år.
Karina Ildor Jacobsgaard er ikke villig til genvalg, Winnie Gribskjold meldte sit kandidatur og blev enstemmig vedtaget

8. Valg af næstformand på ulige år.
Winnie Gribskjold ikke villig til genvalg, da hun er blevet valgt som formand.
Ulla Knudsen meldte sig til posten, og dette blev godkendt.

9. Valg af kasserer på ulige år.
Merete Wrangel er villig til genvalg. Merete blev valgt som kasserer for endnu en periode.

10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Birgitte er villig til genvalg, og blev genvalgt.
Kate Rist ønsker at stille op til bestyrelsen og blev valgt.

11. Valg af revisor.
Bestyrelsen indstiller til at det er Charlotte Axelsen som revisor og det blev enstemmig valgt.

12. Valg af en revisorsuppleant.
Pia Aastrup meldte sig og blev valgt.

13. Eventuelt.
Winnie fortalte Anders har valgt at trække sig fra bestyrelsen det seneste år grundet sygdom. Ligeledes har Anne også meldt sig ud i løbet af det forgangne år, grundet dårlig helbred.

Dirigent: Tine Damm Timming
Underskrift: _________________________ dato:_______________

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *